Investering

Investering

Verdiene i Tista Invest, gjennom morselskapet Tom Solberg Holding AS, stammer hovedsaklig fra verdiskapning i selskapet NetNordic fra 2001 til 2017. Tista har i dag en kapitalbase under forvaltning bestående av børsnoterte selskap, egenkapitalbevis, et knippe indeksfond og amerikanske IT selskap. Med unntak av engasjementet i NetNordic er øvrige plasseringer passive, dvs. uten annen eierinnflytelse enn det man har som minoritetseier i børsnoterte selskap.

Investeringer

Investeringene våre er normalt bredt sammensatt gjennom aksjer og egenkapitalbevis i norske og internasjonale børsnoterte selskap samt en viss andel fond. Andelen svinger med konjunkturene, men jevnt over utgjør aksjeandelen omlag 60-80%. Investeringene på børs er et alternativ til eksterne kapitalforvaltere eller aktivt forvaltede fond. Så langt har dette gitt en god urealisert avkastning. Tista er et ungt selskap så resultatene blir målbare først om noen år. De ulike engasjementet og investeringsmodeller vurderes løpende mot markedsforhold og risiko. Mer om dette, se Toms blogg og investeringskriterier under Portefølje

«Vår egen lykkes smed»

Tista er foreløpig ikke eksponert mot andre investorer. Vi er «vår egen lykkes smed» og kan investere med lave skuldre uten å stå til ansvar overfor andre.

Forretningsmodell

Vår forretningsmodell skal være enkel. Direkteavkastningen (utbytte) fra porteføljeselskapene skal dekke løpende administrasjonskostnader, i hovedsak lønn og sosiale utgifter, revisor, regnskap, husleie og IT.

Investeringskriterier

Som aktiv eier ser vi etter megatrender opp mot selskapets unike forutsetninger. Dette kan være enten å ha, eller kunne innta, en ledende posisjon i en nisje eller et geografiske område. Alternativt et potensiale til å bli ledende i et gitt marked, eller også sentral del av et marked med andre store spillere. Et eller flere sterke produkter og en sterk og kommersielt orientert ledelse vil være viktig. Se også vår Verdianalyse under Portefølje.