Resultater 2. kvartal 2018

Få med deg alle innleggene fra Toms blogg. Følg Tista på Facebook »

Totale eiendeler / 2017 resultater

For de spesielt interesserte finnes nøkkeltallene for 2017 for TSH AS på purehelp.no og proff.no. Vi hadde et godt år, med bl.a. nedsalg / reinvestering i NetNordic samt økte engasjementer på børsen. Dette mer enn doblet selskapets eiendeler og egenkapital gjennom året. Fordelt utgjør porteføljen ca. 80% i aksjer/fond og 20% i eiendom. Selskapet har lav gjeldsandel (ca. 25%), og dermed godt rustet for eventuelle korreksjoner, se forøvrig nedenfor porteføljeutvikling.

Vi har foreløpig valgt å være vår egen aktive forvalter. Så langt er vi trygg på at dette har vært en riktig beslutning. Det er både lærerikt og inspirerende å gjøre sine egne disposisjoner, og vi har ingen andre å skylde på dersom ting går galt. Dessuten sparer vi kostnader for fondsforvaltning, den eneste kostnaden er egen tid og noe kurtasje til Nordnet.

Porteføljeutvikling 2. kvartal 2018

Som grafen over viser har aksjeporteføljen fra oppstarten med aktive børsinvesteringer, fra den 1. juli 2017 til idag den 27. august 2018 – totalt 14 måneder – gitt en urealisert avkastning på +41,86%. Avkastning hittil i 2018 er på 21,05%. Indekser og risikoprofil tatt i betraktning må dette betegnes som solid. Oslo Børs hovedindeks (OSEBX) er til sammenligning opp 28,66% i samme periode. Det betyr en meravkastning på +14,2% totalt og +10,2% hittil i år. Oslo Børs OSEBX indeks er den mørkeblå linjen i ovenfor diagram. Vårt uttrykte mål er en årlig meravkastning på +5,0% vs. OSEBX over +10 års horisont. Vi ligger altså godt foran dette målet.

Noen måneders utvikling er dog mest av akademisk interesse, da kjernen i porteføljen er eierhorisont i evighetens perspektiv. Resultater er ikke er særlig relevante før de kan måles over flere år. Fordelen med å være langsiktig er bl.a. å slippe spekulere i kortsiktige svingninger med dertil risiko, men å kunne ta del i oppganger og re-prising som skjer over lang tid, og uten enkelthendelser og kortsiktige kursbevegelser. Det siste året har vi vært med på større oppganger innen bl.a. energi (olje), sjømat og amerikansk IT, forhåpentligvis en oppgang som er fundamental og vil utvikle seg positivt også over tid. Vi har i samme periode vektet oss noe ned i shipping og er helt ute av retail, bl.a. som følge av fremtidig usikkerhet i disse vertikalene.

Som det fremgår av grafen over har det vært noe større svingninger i starten av 2018, men vi er tilfreds med å ha truffet godt med våre posisjoner og omdisponeringer, bl.a. gjennom riktig vekt og riktige selskap. (YTD 2018 +21,05% avkastning mot OSEBX på +10,49%)

Investeringsstrategi

Sentralt i vår investeringsstrategi er å «kjøpe gode selskap og eie dem evig», men vi har en en mindre «pott» for opportunistiske posisjoner, og kan dermed vekte opp/ned i noen selskap og segment avhengig av bl.a. konjunkturer, renter, råvarepriser og geopolitiske trekk. Strategien innebærer også posisjoner i (i) større og likvide selskap (ii) sykliske selskap som kan høste av råvarer/konjunkturer og (iii) rentepapirer/bank. Dette i sum gjør det mulig med raske omdisponeringer. En slik filosofi forutsetter også at vi følger både markedet og de enkelte selskaper nøye, gjennom bl.a. nyheter og løpende rapportering. Vi velger også å tro at summen av analyser og erfaring gir grei «teft» for å treffe riktig. Vi forsøker også å ha en diversifisering gjennom å eie de beste selskapene innen sin bransje, noe som kan innebære en noe mindre kortsiktig oppside på nyheter eller enkeltkontrakter i visse selskap, men som over tid gir en optimal risikojustert avkastning.

Diversifisering per Q2 2018

Segmenter, selskap og %-andel av totalt investert:

 • Olje / energiselskap (Aker BP, DNO, Lundin og BW Offshore) – 19,0%
 • Rigg og seismikk (Borr Drilling, Rowan, Odfjell og TGS) – 12,73%
 • Finans (DNB+Sparebanker) – 10,44%
 • Amerikansk IT (Alphabet, Apple, Amazon) – 7,54%
 • Sjømat (Austevoll) – 6,49%
 • Inkasso (B2 Holding) – 5,80%
 • Forsikring (Storebrand) – 6,13%
 • Eiendom/entreprenørselskap (Selvaag, Entra, Fjord1) – 4,84%
 • Industri (Elkem) – 4,51%
 • Øvrig IT  (Tomra) – 4,54%
 • NetNordic Holding AS

Totale porteføljen har per idag en pris/bok faktor på 1,5. Dette er med historiske øyne i den øvre enden av skalaen, og dermed er vi nok mer utsatt for større korreksjoner de nærmeste 12-18 månedene.Vi følger denne utviklingen nøye, men foreløpig viser 1H-resultater og tilhørende markedsutsikter for 2018 og 2019 i de fleste store selskaper en fortsatt god utvikling, og dermed også økte verdier og en tilfredsstillende risk/reward.

Den største usikkerheten vi evner å se nå kommer først fra medio 2019, og spesielt dersom rentene (inflasjon og prisvekst) fortsetter å øke, samt handelskrigen eskalerer. Det er også innen energi usikkerhet på nye oljefelt i Nordsjøen, etter at Johan Sverderup er satt i drift. Sammen med råvarene sjømat og aluminium påvirker energisektoren norsk økonomi i særdeleshet. For en relativt liten investor som oss er dette imidlertid en risiko vi mener å kunne «hedge» mot, bl.a. gjennom å spre oss på andre segment/geografier, eks. emerging markets eller motsykliske segmenter. Vår «hedge» omfatter per nå finanssektoren (Storebrand, DNB og B2H), og lav-sykliske selskaper (Tomra, amerikansk IT, inkassoselskap) og i viss grad også sjømat.

Porteføljejusteringer Q2 2018

2017 var ekstraordinært bra for de aller fleste som var i aksjemarkedet. 2018 råder det mer usikkerhet, og for 2019/2020 forventes en viss stagnasjon, dog ikke noe krakk eller resesjon.

Vi opplever det imidlertid noe mer krevende å finne gode investeringer i år enn i 2016/2017. Som følge av noe større usikkerhet i bl.a. rentebane/inflasjon, internasjonal handel (spesielt «Trump-fakturen») og dertil internasjonale konjunkturer har vi forsøkt å konsentrere porteføljen om de bransjer vi betrakter som mer trygge under disse skiftene, deriblant sykliske næringer som kan høste av usikkerhet og økte råvarepriser (olje og sjømat). Vi har dessuten forsøkt å bunnfiske noe innen rigg, og valgt å beholde gode finansselskap (Storebrand, DNB, B2H). Vi har også økt eksponeringen noe innen en litt skadeskutt eiendom/entreprenør bransje, hvor det nå ser ut til å gå mot en mykere landing. Her er Selvaag favoritten. Nytt selskap i porteføljen er Elkem.

Vi har i løpet av 1H solgt alt innen retail og shipping. Vi har dessuten også redusert antall og bredde i porteføljen, bl.a. for å kunne følge færre selskaper bedre, men uten å ta ned risikoen i det å ha en god diversifisering på geografi og segmenter. Totalt antall selskap i porteføljen er nå 20 norske og 5 amerikanske. Så får vi se hvordan dette slår ut til neste rapport i Q3 2018.

I mellomtiden ønsker vi alle våre følgere en god høstjakt!

Få med deg alle innleggene fra Toms blogg. Følg Tista på Facebook »